سوم دبستان

آموزش دروس سوم ابتدایی به همراه نمونه سوالات

چهارشنبه ۲۲ دی ۰۰

معرفی بازی های ورزشی مناسب سوم ابتداییحوزه یادگیری تربیت بدنی و سلامت یکی از یازده حوزه یادگیری برنامه درسی ملی است که به دنبال برقراری سلامتی کامل های بدنی وجسمانی، ارتقای تواناییهایانجام فعالیتهای درستکارگیری روشالهی و بهآموزان به عنوان امانتجسمی، روانی دانشاندامیهایاختلال و معلولیتهای تفریحی سالم و ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن و پیشگیری از ایجاد بیماری،رکتی، تبیین روشحو توانمندسازی افراد در تسلط بر رفتارخود و حفظ سلامت است.همچنین در ضرورت و کارکرداین حوزه آمده است:ها، از خطرها، آسیبشود از این رو حفظ بدنروح محسوب میهای اسلامی، بدن انسان هدیه و امانتی الهی برای تکاملدر آموزهتوسعه فردی،تقویت جسمانی و برقراری سلامت، تکلیف دینی و الهی است و سلامت و تربیت بدنی به عنوان عامل اساسی و مؤثر درهایی سالم و توانمند جهت رسیدن به ابعادیو پرورش انساناجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی است و ابزاری ضروری برای رشداز حیات طیبه است.های جسمی، روحی و روانی خود را سازد تا ظرفیتآموزان راقادر میاین حوزه دانشهای اساسیمچنین کسب صلاحیتههای بدنی یاد بگیرند چگونه در قالب گروهیورزش و فعالیتبشناسند، به آن اعتماد کنند و درجهت پرورش آن کوشا باشند و در خلالریزی کنند، خطر کنند، در مسائل درگیر شوند و به کمکفراغت خود برنامهکار کنند، اعتماد به نفس خود را افزایش دهند، برای اوقاتدیگران مسائل را حل کنند.های این برنامه، بازیبا بهره مندی از رهنمودهای این حوزه، و در راستای اهداف آموزشی درس تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی،دهد تاخود قرار میمحور برنامه آموزشیتأکید اسلام است،های موردیکی از ورزشبومی ــ محلی و گروهی وآموزش شنا راکههای اخلاقی و بهداشتی و مهارتهایی همچون تلاش، کارگروهی، احترام بهاین درس، ارزشهای یادگیریآموزان ضمن فعالیتدانشو انتخاب سالمخود و دیگران، انصاف، صبر، خویشتنداری، حسن خلق، اعتمادبه نفس، نظم وانضباط، رعایت قوانین، حس مسئولیتصورت کاربردی بیاموزند و تمرین کنند.

 

طرح درس نگارش سوم ابتداییاز فواید توجه به سازه های فوق در فرآیند طراحی، موارد زیر را می توان نام برد:


1. به معلمان در فرآیند تدریس کمک می کند.
2. برای انتخاب مواد آموزشی، بسیار مفید می باشد.
3. در تعیین تکالیف درسی تک تک دانش آموزان مؤثر است.
4. برای انتخاب و ساختن سؤالهای ارزشیابی، ارزشمند هستند.
5. در خلاصه کردن و اعلام نتایج ارزشیابی به معلم کمک می کند.
6. در "خود ارزیابی" دانش آموزان عامل بسیار مفیدی است.
7. دانش آموزان را به یاد گیرندگانی خودکفا تبدیل می کند.

علاوه بر موارد فوق، دلایل مختلفی برای اثبات لزوم تهیه طرح درس وجود دارد. یک طرح درس خوب نوشته شده معلم را قادر می سازد که در طول دوره ی آموزشی خود به دقت در مورد همه چیز فکر کند. در تنظیم و انتخاب منابع مورد نیاز کمک بزرگی محسوب می شود و می تواند معلم را در زمینه های زیر یاری دهد:

1.انگیزه های لازم را ایجاد کند.
2. بر قسمتهای مختلف درس از جمله تجارب یادگیری دانش آموزان به نحو مطلوب تأکید کند.
3. اطمینان دهد که کلیه اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان در درس گنجانده شده است.
4. امکان استفاده از وسایل آموزشی را فراهم می سازد.
5. طرح سؤالهای مناسب را پیش بینی می کند.
6. تدریس معلم براساس برنامه ای منظم و از پیش تعیین شده انجام می شود. معلمان کارآمد معمولاً تلاش می کنند طرح درس، دقیق با جزئیات کامل بنویسند و براساس آن فعالیت های آموزشی را دنبال می کنند. البته گاهی می توان از طرح درسهایی که معلمان با تجربه نوشته اند استفاده کرد؛ اما بهتر است معلمان طرح درسهای مورد نظر را خود شخصاً تنظیم نمایند و در طول دوره های آموزشی همواره به اصلاح و تکمیل آن بپردازند. طرح درس به دلیل این که مراحل تدریس را مشخص می کند، راهنمای معلم در فرآیند تدریس است. یک طرح درس شامل فهرستی است که در هر ستون آن یکی از مراحل تدریس به شرح زیر نوشته می شود:
1. هریک از واحدها و یا درسها و زمانی که باید صرف آن شود.
2. فعالیت هایی که دانش آموزان باید در آن درس یا واحد یادگیری انجام دهند.
3. مطالبی که باید به وسیله ی معلم به دانش آموزان ارائه شود.
4. نکات کلیدی موجود در محتوای کتاب درسی یا سایر منابع مورد استفاده ی دانش آموزان مشخص می شود.
5. وسایل یا فعالیت های آموزشی مانند فیلمها، بازدیدهای علمی ... و همچنین فعالیت های مربوط به ارزشیابی دانش آموزان را مشخص می کند مراحل نگارش و تنظیم طرح درس روزانه رعایت مراحل و نکات زیر برای تدوین یک طرح درس خوب لازم و ضروری است:

1- موضوع یا عنوان درس عنوان درس باید به طور دقیق نوشته شود؛ مثلاً اگر عنوان درس را «دماسنج» بگذاریم، عنوان گویایی نیست، بلکه بهتر است بنویسیم: «چگونه می توان از دماسنج استفاده کرد» یا «طریقه ی استفاده از دماسنجها». معلم هر اندازه به تجزیه و تحلیل موضوعات مسلط باشد بهتر می تواند برای آن، عنوان مناسب انتخاب کند.
2- تعیین و نگارش عناوین فرعی یا رئوس مطالب پس از تعیین و نوشتن موضوع درس، طراح باید عناوین فرعی موضوع درس را مشخص سازد، ترتیب و توالی مناسب عناوین فرعی همواره باید مورد توجه قرار گیرد. عناوین فرعی، بهترین راهنمای نگارش هدفهای جزئی است؛ زیرا براساس هر عنوان فرعی می توان یک هدف جزئی نوشت.
3- نوشتن هدف کلی درس نوشتن هدف کلی یک جلسه تدریس، همانند هدف کلی یک دوره ی آموزشی است؛ اما در قالب یک موضوع محدود، تحقق مجموع هدفهای کلی جلسات باید موجب تحقیق اهداف کلی دوره شوند. به عبارت دیگر اهداف کلی هر جلسه ی تدریس، عناصر یا مراحل رسیدن به اهداف کلی دوره را مشخص می کنند. در نوشتن هدف کلی هر جلسه نیز معمولاً از افعال کلی استفاده می شود. ذکر شرایط و معیار در این نوع از اهداف ضرورتی ندارد.
4- نگارش و تنظیم هدفهای جزئی درس ساده ترین راه نوشتن اهداف جزئی یک درس، این است که براساس هر موضوع فرعی یک هدف جزئی نوشته شود. ماهیت اهداف جزئی همانند هدف کلی درس است؛ اما در قالب موضوعی ریزتر و محدودتر. به عبارت دیگر، هدفهای جزئی درس، اهداف زیرمجموعه هدف کلی درس می باشند. دقت در نوشتن اهداف جزئی و تنظیم درست توالی آن، می تواند موجب نظم بیشتر فعالیت های آموزشی شود و در نهایت، تحقق هدف کلی را تضمین نماید.
5- نگارش و تنظیم هدفهای رفتاری درس پس از نوشتن هدفهای جزئی، طراح باید هدفهای جزئی را تبدیل به هدفهای رفتاری نماید. هدفهای رفتاری هر جلسه تدریس باید با توجه به شرایط، ضوابط و امکانات متناسب با سطوح مختلف حیطه های یادگیری تنظیم شود. سپس براساس سلسله مراتب از آسان به مشکل و یا به صورت پیش نیاز و پس نیاز مرتب گردد. در هدفهای رفتاری: عملکرد (نوع رفتار)، شرایط و معیار دقیقاً باید مشخص شود.
6- تعیین رفتار ورودی دانش آموزان پس از نوشتن هدفهای رفتاری درس، رفتار ورودی دانش آموزان یا پیش نیازهای تحقق هدفهای رفتاری باید مشخص شوند. گروهی معتقدند که ابتدا باید رفتارهای ورودی دانش آموزان در بررسی، مشخص و سپس هدفهای رفتاری نوشته شوند. چنین رویکردی در نظامها یا دوره هایی صادق است که محتوا و کتاب مشخصی ارائه نشده باشد و معلم کاملاً در انتخاب و سازماندهی مطالب درسی آزاد باشد. در نظام آموزشی ایران به دلیل متمرکز بودن، اجرای چنین پیشنهادی تقریباً غیرممکن است.
7- ارزشیابی تشخیصی اغلب سؤال می شود که معلمان چگونه می توانند اطلاعات پیش نیاز یا رفتار ورودی دانش آموزان را تشخیص دهند؟ این امر توسط ارزشیابی تشخیصی ممکن می باشد. معلم بر اساس تخصص و مهارتی که دارد باید ابتدا رفتار ورودی را پیش بینی کند و سپس براساس دانش پیش نیاز درس مورد تدریس، سؤالهایی طرح نماید. سؤالهای طرح شده باید در ستون ارزشیابی طرح درس نوشته شود. این سؤالها قبل از تدریس باید از دانش آموزان پرسیده شوند، تا وجود یا عدم وجود پیش نیاز مشخص شود. در صورت عدم تسلط دانش آموزان بر پیش نیاز درس مورد تدریس، مخصوصاً زمانی که موضوع درس با موضوعات قبلی و بعدی ارتباط تسلسلی داشته باشد، حتماً باید رفتار ورودی ترمیم گردد.

سوالات نگارش سوم ابتداییمجموعه نمونه سوال نگارش سوم ابتدایی نوبت اول

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه اول):

دلبندم ! هرکلمه را درجای خود قرار بده

با دّقت- لبخند- حیوانات

معلم با --------- وارد کلاس شد.
ماباید با --------- مهربان باشیم .
بچه خرگوش ها -------- به حرف دوستانشان گوش می دادند .

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه دوم):

7-باتوجه به کلمه های داده شده جمله هارا تغییر بده و بنویس.

دانش آموزان مدرسه ی خدیجه کبری،شاگردان منظم و درس خوانی هستند.

الف) سال گذشته
ب) سال آینده

8- به سوال های زیر پاسخ بده.

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه سوم):

8-عزیزم جمله ی گفتاری زیر را به نوشتاری تبدیل کن.

مامانم منو فرستاده نون بخرم.---------------
کتاب رو توی کتابخونه گذاشتم. ------------------

  نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه چهارم):

2-هر کلمه را با علامت مناسب جمع ببندید و یک بار دیگر کلمه را بنویسید.(ات-ها-ان)

لحظه

کتاب

درخت

خاطره

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه پنجم):

مانند نمونه کامل کن.

منظر ---->خوش منظر

خط -----> 

اخلاق ----->

8مرتب کن.

هستم -واقعا- زرنگی- حلزون- من

مجموعه نمونه سوال نگارش سوم ابتدایی نوبت دوم

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه اول):

2-با کلمات داده شذه جاهای خالی را پر کنیذ. ( من -تو -او -ما -شما- آنها )

..............  به مدرسه می روم.

........... به مدرسه رفت.

.............. به مدرسه رفتیم.  

.............. به مدرسه رفتند.

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه دوم):

5-کامل کن .

..................... درخت گردو کاشتم .

 ما به اردو ......................... .    

 تو دیروز درس ...................

 ...................... فوتبال بازی کردید.

 آن ها کلاس را تمیز .............................

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه سوم):

1) معنی هر یک از واژه های زیر را بنویسید.

سماط(........)

فروغ(........)

 فقیر(........)

منتظر(........)

عظمت(........)

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه چهارم):

-در جاهای خالی استفاده از کدام علامت های نگارشی مناسب است؟
پدر گفت.........((من او را دیدم.....)) ولی آیا کاری با او داشتی...........

الف). .  ؟

ب) ؟  0  :

ج) :  .  ؟

   د) !  .  ؟

نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه پنجم):

6) این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی با هر شکل آن جمله بساز.
دم :
ده:

7) جملات نا مرتب را مرتب کن .
الف) پاکی ها – سرزمین – دلیری ها- و - تو- هستی – ای ایران.
ب) را- بیاموز – راز- ای – خوشبختی – و –حکیم – پیروزی – به – من .

روش های مختلف آموزش جدول ضرب
آموزش جدول ضرب با بازی

یکی از کارهای مورد علاقه کودکان بازی است که وقت زیادی را برای آن صرف می‌کنند. روش بسیار مفید دوم استفاده از بازی برای یادگیری جدول ضرب است. در این بخش دو بازی ساده را برای حفظ جدول آورد‌ایم.

 

آموزش جدول ضرب با نخ و دایره

  • ابتدا دایره ای به شعاع 2 متر رسم کرده و اعداد 0 تا 9 را با فاصله ای مناسب بر روی دایره بنویسید.
  •  دو مربع خالی در مرکز دایره ترسیم کنید. مربع سمت راست مخصوص یکان و مربع سمت چپ مخصوص دهگان.
  • هر یک از دانش آموزان روی یکی از ارقام بایستد. (تعداد مورد نیاز 10 نفر)

بازی

 

  • گردن آویزی به هر دانش آموز داده می شود که حاوی شماره ایست که روی آن قرار گرفته.
  • در هنگام ضرب اعداد دانش آموزان باید با توجه به گردن آویز خود در جای مناسب یکان یا دهگان قرار بگیرند. به عنوان مثال حاصل ضرب اعداد 3×8 میشود 24 بنابراین دانش آموزانی که گردن آویز 2 و 4 را دارند باید در جای مناسب خود قرار بگیرند.
  •  در صورتیکه دانش آموز در جای مناسب خود قرار نگیرد باید از بازی خارج شده و گردن آویز خود را به شخص دیگری بدهد.

این روش با تکرار و محیطی مفرح باعث می شود جدول ضرب ملکه ی ذهن دانش آموزان شده و در ذهنشان حک شود.

 

آموزش جدول ضرب با بازی تاس

برای این بازی شما به دو عدد تاس، دو عدد مداد رنگی یا ماژیک رنگی و یک برگه سفید نیاز دارید.

برای شروع یک جدول 10×10 بکشید. و درون این جدول به صورت پراکنده تمام حاصلضرب‌های اعداد را بنویسید.

همچنین شما می‌توانید اینجا کلیک کنید و جدول بازی را با کیفیت بالا دانلود کنید و از آن پرینت بگیرید.

آموزش جدول ضرب با بازی

 

برای بازی هر بازیکن یک ماژیک انتخاب می‌کند. بعد هر دو تاس را با هم پرتاب می‌کند. بعنوان مثال بازیکن شماره یک تاس را پرتاب می‌کند و دو عدد 6 و 4 ظاهر می‌شود. شما باید خطی که دور حاصلضرب این عدد یعنی 24  است را مانند شکل زیر رنگ کنید یا بکشید.

آموزش جدول ضرب با بازی

 

هر کس که زودتر دور عدد 24 را خط رنگی بکشد می‌تواند که درون مربع را رنگ کند. این بازی را تا رنگ شدن همه مربع‌ها ادامه دهید. هر کس که مربع بیشتری را رنگ کرده باشد برنده است.

طرح درس هدیه های اسمانی سوم ابتدایی


طرح درس هدیه های آسمان سوم عنوان:


هدیه های آسمان موضوع:عیادت مدت: صفحه: کلاس:سوم نام دبستان: تهیه کننده: تعداد فراگیران پایه سوم: هدف کلی 1-آداب عیادت از مریض 2-امام صادق علیه السلام
____________________________________________

هدفهای جزئ


1-عبادت به عنوان یکی از خلقیات خوب و زیبای مسلمانان 2-برای کمک به دوستان بیمار خود وخوشحال کردن آنان پیشنهادهایی می دهند 3-کارهایی که می توان برای خشنودی بیمار انجام داد نام ببرند 4-موقعیت هایی را که باید در آن آداب عیادت را رعایت کرد نام ببرند 5-به عیادت رفتن دیگران علاقه نشان دهند 6-از درس نتیجه گیری کنند
______________________________________________

مفاهیم


مهربانی-خوش رفتاری-با دیگران به خوش رویی برخورد کنیم کلید واژه ها عیادت-امام صادق –هدیه-سلام کردن به دیگران-با خوشرویی با دیگران برخورد کردن
دروس

یاددهی یادگیری:


پرسش و پاسخ-نمایشی-شیوه کار گروهی-روش تلفیقی
_____________________________________________

مواد آموزشی کتاب درسی


–کارتهای تصویری-کتاب داستان-کتاب کار مدل کلاس
1-میز ها رگردانده و روبه روی هم بنشینند
2-دایره ای مراحل تدریس آمادگی و ایجاد انگیزه خواندن شعر همراه بادس زدن دانش آموزان
___________________________________

ارزشیابی تشخیصی معلم:


از یکی از دانش آموزان می خواهد خلاصه ای از درس قبل را بازگو کند فراگیر:خلاصه درس را بازگو می کند معلم:دردرس قبل درباره کدام امام با هم صحبت کردیم فراگیران:امام محمّد باقر امام پنجم

نمونه سوالات درس ریاضی سوم ابتدایی

حل مسئله مهم ترین مرحله یادگیری و آموزش می باشد که دانش آموزان در مدرسه با آن در ارتباط هستند. مهم ترین ابزار تقویت مهارت حل مسئله، تمرین زیاد و حل نمونه سوالات بسیار است.
نمونه سوال فصل به فصل ریاضی سوم ابتدایی هم یک ابزار مناسب برای تقویت مهارت حل مسئله است در ادامه سه نمونه از سوالات امتحانی ریاضی سوم ابتدایی را برای شما عزیزان آورده ایم:

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه اول)

 
نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه دوم)


آموزش کامل درس خوراکی های علوم تجربی سوم دبستان


هدف های پیامد محور درس 2 علوم سوم ابتدایی خوراکی ها

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

١ غذاهایی که در وعده های غذایی روزانه مصرف می کنند را در قالب گروه های چهارگانه طبقه بندی کنند.

٢ با توجه به محل زندگی خود، در مورد مواد غذایی که بیشتر از آنها تغذیه می کنند، اطلاعات جمع آوری کنند.

٣ فهرستی از مواد غذایی را که برای بدن مضر هستند تهیه کنند.

دانستنی ها درس 2 علوم سوم ابتدایی خوراکی ها

قسمت اول دانستنی ها

تغذیه سالم، تمام مواد غذایی مورد نیاز را در اختیار انسان می گذارد.

مواد غذایی که مورد نیاز بدن می باشند شامل کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی و آب هستند.

کربوهیدرات ها و چربی ها به ما انرژی می دهند.

میزان تولید انرژی توسط چربی ها بیش از کربوهیدرات هاست.

بدن از پروتئین ها برای رشد و ترمیم استفاده می کند.

ویتامین ها و مواد معدنی اعمال مختلفی را در بدن برعهده دارند.

از جمله در تنظیم برخی واکنش های شیمیایی دخالت دارند.

برخی ویتامین ها در مبارزه علیه بیماری ها، عمل بینایی، سلامت پوست، استخوان، رگ ها، اعصاب و عضلات نقش دارند.

بعضی ویتامین ها در تشکیل سلول ها کمک می کنند.

آب نقش مهمی در دفع مواد زاید از سلول ها و تنظیم دمای بدن دارد.

برای اینکه سالم باشیم به غذاهای گوناگون نیاز داریم.

مواد غذایی مانند نان، ماکارونی، ذرت و برنج می توانند کربوهیدرات ها، ویتامین ها و مواد معدنی را در اختیار ما قرار دهند.

سبزیجات دارای کربوهیدرات ها و ویتامین ها هستند.

میوه جات نیز مانند گروه قبلی دارای ویتامین ها و کربوهیدرات هابوده، علاوه براین دارای مواد مورد نیاز برای بدن هم هستند.

لبنیات دارای پروتئین، ویتامین ها، موادمعدنی مانند کلسیم می باشند.

حبوبات، گوشت قرمز، مرغ و ماهی و نیز تخم مرغ می توانند پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز را برای بدن فراهم نمایند.

ما می توانیم از گروه گوشت، تخم مرغ و لبنیات مقدار کمی از چربی مورد نیاز را به دست آوریم.

قسمت دوم دانستنی ها

غذاهای چرب احتمال ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهند.

غذاهای چرب و شیرین می توانند سبب افزایش وزن شوند.

غذاهای شیرین می توانند سبب تخریب دندان ها شوند.

 

غذاهای شور و خوردن نمک زیاد نیز برای انسان ضرردارد.

سبزیجات، میوه جات و غلات فیبر مورد نیاز را تأمین می کنند.

فیبر به عمل دفع و پیشگیری از سرطان روده بزرگ کمک می کند.

پسته، گردو، بادام زمینی و…علاوه بر اینکه مواد معدنی مهمی دارند، دارای چربی مفید نیز می باشند.

بیشتر مردم روزانه سه وعده غذا می خورند.

صبحانه وعده غذایی بسیار مهمی است، زیرا پس ازآن به مدت طولانی غذا نمی خوریم و از طرفی برای فعالیت روزانه نیز به میزان زیادی انرژی نیازمندیم.

از این رو یک صبحانه مناسب شامل نان، لبنیات، تخم مرغ و میوه جات یا سبزیجات تازه است.

برای ناهار می توان از چهار گروه مواد غذایی استفاده نمود.