تربیت بدنی

آموزش دروس سوم ابتدایی به همراه نمونه سوالات

پنجشنبه ۰۱ مهر ۰۰

معرفی بازی های ورزشی مناسب سوم ابتداییحوزه یادگیری تربیت بدنی و سلامت یکی از یازده حوزه یادگیری برنامه درسی ملی است که به دنبال برقراری سلامتی کامل های بدنی وجسمانی، ارتقای تواناییهایانجام فعالیتهای درستکارگیری روشالهی و بهآموزان به عنوان امانتجسمی، روانی دانشاندامیهایاختلال و معلولیتهای تفریحی سالم و ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن و پیشگیری از ایجاد بیماری،رکتی، تبیین روشحو توانمندسازی افراد در تسلط بر رفتارخود و حفظ سلامت است.همچنین در ضرورت و کارکرداین حوزه آمده است:ها، از خطرها، آسیبشود از این رو حفظ بدنروح محسوب میهای اسلامی، بدن انسان هدیه و امانتی الهی برای تکاملدر آموزهتوسعه فردی،تقویت جسمانی و برقراری سلامت، تکلیف دینی و الهی است و سلامت و تربیت بدنی به عنوان عامل اساسی و مؤثر درهایی سالم و توانمند جهت رسیدن به ابعادیو پرورش انساناجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی است و ابزاری ضروری برای رشداز حیات طیبه است.های جسمی، روحی و روانی خود را سازد تا ظرفیتآموزان راقادر میاین حوزه دانشهای اساسیمچنین کسب صلاحیتههای بدنی یاد بگیرند چگونه در قالب گروهیورزش و فعالیتبشناسند، به آن اعتماد کنند و درجهت پرورش آن کوشا باشند و در خلالریزی کنند، خطر کنند، در مسائل درگیر شوند و به کمکفراغت خود برنامهکار کنند، اعتماد به نفس خود را افزایش دهند، برای اوقاتدیگران مسائل را حل کنند.های این برنامه، بازیبا بهره مندی از رهنمودهای این حوزه، و در راستای اهداف آموزشی درس تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی،دهد تاخود قرار میمحور برنامه آموزشیتأکید اسلام است،های موردیکی از ورزشبومی ــ محلی و گروهی وآموزش شنا راکههای اخلاقی و بهداشتی و مهارتهایی همچون تلاش، کارگروهی، احترام بهاین درس، ارزشهای یادگیریآموزان ضمن فعالیتدانشو انتخاب سالمخود و دیگران، انصاف، صبر، خویشتنداری، حسن خلق، اعتمادبه نفس، نظم وانضباط، رعایت قوانین، حس مسئولیتصورت کاربردی بیاموزند و تمرین کنند.