معرفی بازی های ورزشی مناسب سوم ابتدایی

آموزش دروس سوم ابتدایی به همراه نمونه سوالات

جمعه ۰۲ مهر ۰۰

معرفی بازی های ورزشی مناسب سوم ابتداییحوزه یادگیری تربیت بدنی و سلامت یکی از یازده حوزه یادگیری برنامه درسی ملی است که به دنبال برقراری سلامتی کامل های بدنی وجسمانی، ارتقای تواناییهایانجام فعالیتهای درستکارگیری روشالهی و بهآموزان به عنوان امانتجسمی، روانی دانشاندامیهایاختلال و معلولیتهای تفریحی سالم و ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن و پیشگیری از ایجاد بیماری،رکتی، تبیین روشحو توانمندسازی افراد در تسلط بر رفتارخود و حفظ سلامت است.همچنین در ضرورت و کارکرداین حوزه آمده است:ها، از خطرها، آسیبشود از این رو حفظ بدنروح محسوب میهای اسلامی، بدن انسان هدیه و امانتی الهی برای تکاملدر آموزهتوسعه فردی،تقویت جسمانی و برقراری سلامت، تکلیف دینی و الهی است و سلامت و تربیت بدنی به عنوان عامل اساسی و مؤثر درهایی سالم و توانمند جهت رسیدن به ابعادیو پرورش انساناجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی است و ابزاری ضروری برای رشداز حیات طیبه است.های جسمی، روحی و روانی خود را سازد تا ظرفیتآموزان راقادر میاین حوزه دانشهای اساسیمچنین کسب صلاحیتههای بدنی یاد بگیرند چگونه در قالب گروهیورزش و فعالیتبشناسند، به آن اعتماد کنند و درجهت پرورش آن کوشا باشند و در خلالریزی کنند، خطر کنند، در مسائل درگیر شوند و به کمکفراغت خود برنامهکار کنند، اعتماد به نفس خود را افزایش دهند، برای اوقاتدیگران مسائل را حل کنند.های این برنامه، بازیبا بهره مندی از رهنمودهای این حوزه، و در راستای اهداف آموزشی درس تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی،دهد تاخود قرار میمحور برنامه آموزشیتأکید اسلام است،های موردیکی از ورزشبومی ــ محلی و گروهی وآموزش شنا راکههای اخلاقی و بهداشتی و مهارتهایی همچون تلاش، کارگروهی، احترام بهاین درس، ارزشهای یادگیریآموزان ضمن فعالیتدانشو انتخاب سالمخود و دیگران، انصاف، صبر، خویشتنداری، حسن خلق، اعتمادبه نفس، نظم وانضباط، رعایت قوانین، حس مسئولیتصورت کاربردی بیاموزند و تمرین کنند.

 

 

بازي شماره 1 

نام بازي 

استاد را بگير، شاگرد را نگير.  (بومي –محلي

هدف 
 بهبود وتوسعه مهارت بنيادي لي لي،دويدن، ،جا خالي دادن،استقامت قلبي _تنفسي،قدرت و استقامت عضلات پايين تنه،چابكي ،ادراك شنوايي 
شايستگي هاي پايه 
همكاري،  مسئوليت پذيري، مهارت كار با ديگران، احترام به قوانين و مقررات،تقويت رهبري حفظ واشاعه  بازي هاي بومي -محلي 
تجهيزات 
گچ يا مخروط، كاور 
محوطه بازي 
فضاي باز يا سرپوشيده متناسب به تعداد دانش آموزان 
شرح بازي 
محوطه مناسب بازي با گچ يا مخروط مشخص مي شود. دو نفر از دانش آموزان در نقش استاد و تعقيب كننده به قيد قرعه انتخاب مي شوند و ساير دانش آموزان در نقش شاگرد در محوطه بازي آزادانه حركت مي كنند. 
بازي با صدور يكي از فرمان هاي استاد را بگير،استاد رانگير،شاگرد را بگير ،شاگرد را نگيراز طرف استاد آغاز مي شود.فرد تعقيب كننده بعد از شنيدن و درك فرمان ،استاد يا شاگردان را تعقيب مي كند تا جايگزيني براي خود پيدا كندوسايرين با فرار از دست او تلاش مي كنند خود را از دسترس دور نگه دارند.استاد در طول بازي با تشخيص صحيح و تغيير به موقع فرمان تلاش مي كند خود وشاگردان را نجات دهد. 
در طول بازي با توجه به توانايي دانش آموزان و موضوع آموزش از حركات دويدن و لي لي به تناوب استفاده شود. 
ملاحظات 
  
·         با هدف فعال كردن همه دانش آموزان بازي در  گروه هاي كوچك و همگن اجرا شود. 
·         براي انجام بازي لازم است دانش اموزان مهارت لي لي  را آموزش ديده و تمرينات مربوط را اجرا كرده باشند. 
  
نكات ايمني 
·         از کفش مناسب ورزشی استفاده شود. 
·         محوطه بازي متناسب با تعداد دانش آموزان انتخاب شود. 
·          برانجام صحيح مهارت لي لي در طول بازي نظارت شود. 
  

  
  
  

بازي شماره 2 


نام بازی 

لي لي همراه با سنگ(بومي – محلي

هدف 
 بهبود وتوسعه مهارت بنيادي لي لي، تعادل، هماهنگي، قدرت و  استقامت عضلات پا 
شايستگي هاي پايه 
 احترام به قوانين و مقررات،توانايي كار در قالب گروه، حفظ و اشاعه بازي هاي بومي -محلي 
تجهیزات 
گچ، يك تكه سنگ صاف 
محوطه بازی 
فضای باز 
شرح بازی 
اجراي اين بازي روش هاي گوناگوني دارد و در هر گوشه اي از كشورمان   ان را با روشي خاص بازي مي كنند براي نمونه دانش آموزان در گروه هاي چند نفري قرار مي گيرند. از هر گروه خواسته مي شود جدولي 8 خانه مطابق با شكل زير با گچ روي زمين رسم و شماره گذاري كنند. سپس با قرعه كشي نوبت بازي نفرات درهر گروه تعيين مي شودنفر اول هر گروه با پرتاب سنگ به سمت خانه شماره يك حركت خود را با لي لي آغاز كرده وبا ضربه نوك پا سنگ را از خانه اي به خانه ي ديگر هدايت مي كندتا دوباره به خانه يك بازگردد. اگر در طول مسير پاي خود را روي زمين گذاشت يا در حركت سنگ از خانه ها اشتباه كرد. (شماره ي خانه خالي بماند يا سنگ روي خط متوقف شود.) بازي را از دست داده و نفر دوم بازي را به همان روال آغاز مي كند ولي اگر موفق به اجراي كامل بازي در مرحله اول شد، مراحل بعد را با پرتاب سنگ  به خانه بعدي تا آخرين خانه ادامه مي دهد.براي ايجاد تنوع در بازي مي توان بازي را با قرار دادن سنگ روي دست، روي سر، روي شانه و با چشمان بسته و بدون سنگ ادامه داد. 
نكته: ادامه بازي براي هر نفر، از مرحله اي كه بازي را از دست داده است آغاز خواهد شد. 
ملاحظات 
·         با هدف فعال كردن همه دانش آموزان بازي در  گروه هاي كوچك و همگن اجرا شود. 
·         براي انجام بازي دانش اموزان در مهارت لي لي از تسلط كافي برخوردار باشند. 
  
نکات ایمنی 
ازسنگ هاي سبك و صاف استفاده شود . 
ازكفش مناسب ورزشي استفاده شود. 

  
  
 

بازي شماره 3 

نام بازی 

بادكنك هاي پرنده 

هدف 
 بهبود وتوسعه مهارت هاي بنيادي ضربه زدن با دست ،هماهنگي چشم ودست، ادراك حس –حركت 
شايستگي هاي پايه 
مراقبت از خود وديگران ،رعايت نظم وقانون مداري، همكاري ومشاركت 
  
روزنامه ،بادكنك به تعداد دانش آموزان 
محوطه بازی 
فضاي باز يا سرپوشيده در اختيار 
شرح بازی 
با استفاده از طناب يا تور زمين بازي به دو نيمه تقسيم مي شود. دانش آموزان در دو گروه مساوي  درزمين بازي مستقر مي شوند. يك روزنامه لوله شده براي ضربه زدن و يك بادكنك در اختيار هر يك از دانش آموزان قرار داده مي شود. با علامت معلم (صداي سوت) دانش آموزان بايد تلاش كنند با ضربه زدن بادكنك را به زمين ديگري بفرستند. بعد از دو دقيقه بازي را متوقف كنيد  گروهي كه كمترين بادكنك را در زمين خود داشته باشد برنده است. 
تغييرات نمونه: مي توان مستقيما از دست براي ضربه زدن استفاده كرد.. مي توان تعداد بادكنك ها را كم يا زياد كرد. 
ملاحظات 
·         محوطه بازي متناسب با تعداد دانش آموزان در نظر گرفته شود. 
·          به جاي تجمع در نزديكي تور ،بر همكاري گروهي براي عبور دادن بادكنك ها تاكيد شود. 
·         با قرار دادن اسفنج در داخل بادكنك ها و اضافه كردن وزن بادكنك مي توان كنترل و ضربه به آن را تسهيل كرد. 
·          درباره شدت ضربه متناسب با وزن بادكنك به دانش آموزان توضيح لازم داده شود 
نکات ایمنی 
·         فاصله جانبي رعايت شود. 

  
 

بازي شماره 4 

نام بازی 

گل بزن گل نخور 

هدف 
بهبود و توسعه مهارت بنيادي ضربه زدن با دست،هماهنگي چشم و دست 
شايستگي های پايه 
 رعايت نظم و قانون مداري- مهارت كار با ديگران- مشاركت- همياري 
تجهیزات 
بادكنك به تعداد گروه ها، گچ يا چسب كاغذي 
محوطه بازی 
فضای باز  يا سر پوشيده در اختيار 
شرح بازی 
 پس از انتخاب محوطه بازي متناسب با سن، تعداد وفضاي موجود،زمين به دو قسمت مساوي تقسيم  شده وخطوط  انتهايي هرنيمه اززمين مشخص گردد. دانش آموزان دردو گروه مساوي به صورت پراكنده در هر دو نيمه مستقر مي شوند.و در اختيار هر گروه يك عدد بادكنك قرار مي گيرد. با علامت معلم و شروع بازي افراد هر گروه تلاش مي كنند بادكنك گروه خود را با ضربه دست و پاس كاري به انتهاي زمين رقيب برسانند و از خط انتهايي عبور دهندتاصاحب يك امتياز شوند همچنين با دفاع مناسب مانع عبور بادكنك گروه مقابل از خط انتهايي زمين خود شوندبه هر گروهي كه موفق به عبور بادكنك از خط انتهايي گروه مقابل شود يك امتياز تعلق مي گيرد. بعد از هر امتياز(گل)بازي مجددا از نزديك خط مياني آغاز مي شود. 
ملاحظات 
·         بازي درگروه هاي كوچك اجرا شود. 
·         پس از تسلط دانش آموزان مي توان بازي را با يك بادكنك ادامه داد 
·         درباره شدت ضربه متناسب با وزن بادكنك به دانش آموزان توضيح لازم داده شود 
نکات ایمنی 
·         فاصله جانبي رعايت شود. 
·         از كفش مناسب ورزشي استفاده شود. 

 
  
  

بازي شماره 5 

وسطي با پا  

هدف 
بهبودو توسعه مهارت بنيادي در يافت و ضربه زدن با پا 
شايستگي هاي پايه 
مراقبت از خود و دوستان در بازي، كنترل هيجانات، رعايت نظم و قانون مداري 
تجهيزات 
توپ تنبل، گچ 
محوطه بازي 
فضاي باز يا سرپوشيده متناسب به تعداد دانش آموزان 
شرح بازي 
 دانش آموزان در گروه هاي مساوي به اشكال مختلف(  دايره،مربع يادو صف مقابل هم )سازماندهي مي شوند. در هر گروه يك نفر به قيد قرعه در وسط قرار مي گيرد ويك عدد توپ در اختيار سايردانش آموزان كه در محيط قرار گرفته اند قرار داده مي شود. با علامت معلم و شروع بازي دانش آموزان تلاش مي كنند با ضربه زدن به توپ  و پاهاي نفر وسط را نشانه رونددرصورتي كه توپ به پاي نفر وسط اصابت كندجاي اوبا ضربه زننده عوض خواهد شد.
دانش آموز وسط بايد تلاش كند با پريدن و جا خالي دادن مانع برخورد توپ شود.    
ملاحظات 
·         دانش آموز وسط مي تواند  توپ هاي بالاتر از زانو را بگيرد و امتياز كسب كند. 
·         براي انجام بازي لازم است دانش اموزان دريافت و ضربه با پا  را آموزش ديده و تمرينات مربوط را اجرا كرده باشند. 
  
نكات ايمني 
·         ضربات كوتاه و پايين تر از زانو زده شود 
·         از توپ مناسب و كم باد استفاده  شود 
·         ازكفش مناسب ورزشي استفاده  شود 

 
 

بازي شماره 6 

نام بازي 

همه دروازه بانيم.   

هدف 
بهبود و توسعه مهارت بنيادي دريافت و ضربه زدن با پا، ت مهارت هاي ادراكي حركتي 
شايستگي هاي پايه 
مراقبت از خود و دوستان در بازي، كنترل هيجانات، توانايي كار در گروه،رعايت نظم و قانون مداري 
تجهيزات 
توپ تنبل ،گچ 
محوطه بازي 
فضاي بازي يا سرپوشيده متناسب با تعداد دانش آموزان 
شرح بازي 
يك دايره بزرگ متناسب با تعداد و فضاي موجود رسم شود.به قيد قرعه يك نفر از دانش آموزان را انتخاب شده درمركز دايره قرار مي گيردو ساير  دانش آموزان  به عنوان دروازه بان روي محيط دايره مستقر مي شوند و محدوده دروازه هر فرد مشخص مي شود.  يك توپ در اختيار نفر وسط قرار مي گيرد . با شروع بازي نفر وسط سعي مي كند با ضربه زدن  به توپ، ان را از دروازه ها عبور دهد و دروازه بانان بايد با در يافت يا ضربه مجدد به توپ، مانع عبور توپ از دروازه شوند.در صورتي كه توپ از دروازه عبور كند (گل شود) دروازبان آن منطقه جاي خود  را با نفر وسط عوض خواهد كرد. 
  برنده بازی کسی است که کمترین گل را دریافت کرده باشد يا بيشترين گل را زده باشد. 
ملاحظات 
·         براي شروع بازي از يك توپ استفاده شود. 
·         در مراحل بعد مي توان تعداد توپ  و افراد وسط را افزايش داد.. 
·         براي انجام بازي دانش آموزان از تسلط كافي در مهارت دريافت و ضربه زدن پا برخوردار باشند. 
·         در صورت نقض قانون بازي( ضربه  هاي بالاتر از زانو ) فرد خاطي به مدت  30ثانيه از بازي بيرون مي رود. 
نكات ايمني 
·         ضربات كوتاه و پايين تر از زانو زده شود 
·         از توپ مناسب و كم باد استفاده شود 
·         ازكفش مناسب  ورزشي استفاده شود 

بازی سازی یا Gamification یا Game developing چیست؟

بازی سازی هنر ایجاد بازی ها، طراحی، توسعه و انتشار یک بازی را توصیف می کند. ساخت بازی شامل فرآیندها، جوایز، تعامل و درگیری بازیکن و طراحی مراحل می‌شود. یک بازی ساز باید نقش یک برنامه نویس، طراح صدا، هنرمند، طراح و بسیاری نقش‌های دیگر را بازی کند.

انواع بازی‌های دیجیتال

1- بازی‌سازی کنسولی (Console Gaming)

بازی کنسولی اصلی‌ترین و معروف‌ترین شکل بازی دیجیتال است. پیش‌ازاین، Nintendo و Sega بر بازار کنسول حاکم بودند اما در حال حاضر Xbox و Playstation پرطرفدارترین کنسول‌های بازار هستند که امکان تجربه‌ی استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های بازی را برای میلیون‌ها کاربر به ارمغان آورده‌اند.

منبع

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.