نگارش سوم دبستان

آموزش دروس سوم ابتدایی به همراه نمونه سوالات

جمعه ۰۲ مهر ۰۰

طرح درس نگارش سوم ابتداییاز فواید توجه به سازه های فوق در فرآیند طراحی، موارد زیر را می توان نام برد:


1. به معلمان در فرآیند تدریس کمک می کند.
2. برای انتخاب مواد آموزشی، بسیار مفید می باشد.
3. در تعیین تکالیف درسی تک تک دانش آموزان مؤثر است.
4. برای انتخاب و ساختن سؤالهای ارزشیابی، ارزشمند هستند.
5. در خلاصه کردن و اعلام نتایج ارزشیابی به معلم کمک می کند.
6. در "خود ارزیابی" دانش آموزان عامل بسیار مفیدی است.
7. دانش آموزان را به یاد گیرندگانی خودکفا تبدیل می کند.

علاوه بر موارد فوق، دلایل مختلفی برای اثبات لزوم تهیه طرح درس وجود دارد. یک طرح درس خوب نوشته شده معلم را قادر می سازد که در طول دوره ی آموزشی خود به دقت در مورد همه چیز فکر کند. در تنظیم و انتخاب منابع مورد نیاز کمک بزرگی محسوب می شود و می تواند معلم را در زمینه های زیر یاری دهد:

1.انگیزه های لازم را ایجاد کند.
2. بر قسمتهای مختلف درس از جمله تجارب یادگیری دانش آموزان به نحو مطلوب تأکید کند.
3. اطمینان دهد که کلیه اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان در درس گنجانده شده است.
4. امکان استفاده از وسایل آموزشی را فراهم می سازد.
5. طرح سؤالهای مناسب را پیش بینی می کند.
6. تدریس معلم براساس برنامه ای منظم و از پیش تعیین شده انجام می شود. معلمان کارآمد معمولاً تلاش می کنند طرح درس، دقیق با جزئیات کامل بنویسند و براساس آن فعالیت های آموزشی را دنبال می کنند. البته گاهی می توان از طرح درسهایی که معلمان با تجربه نوشته اند استفاده کرد؛ اما بهتر است معلمان طرح درسهای مورد نظر را خود شخصاً تنظیم نمایند و در طول دوره های آموزشی همواره به اصلاح و تکمیل آن بپردازند. طرح درس به دلیل این که مراحل تدریس را مشخص می کند، راهنمای معلم در فرآیند تدریس است. یک طرح درس شامل فهرستی است که در هر ستون آن یکی از مراحل تدریس به شرح زیر نوشته می شود:
1. هریک از واحدها و یا درسها و زمانی که باید صرف آن شود.
2. فعالیت هایی که دانش آموزان باید در آن درس یا واحد یادگیری انجام دهند.
3. مطالبی که باید به وسیله ی معلم به دانش آموزان ارائه شود.
4. نکات کلیدی موجود در محتوای کتاب درسی یا سایر منابع مورد استفاده ی دانش آموزان مشخص می شود.
5. وسایل یا فعالیت های آموزشی مانند فیلمها، بازدیدهای علمی ... و همچنین فعالیت های مربوط به ارزشیابی دانش آموزان را مشخص می کند مراحل نگارش و تنظیم طرح درس روزانه رعایت مراحل و نکات زیر برای تدوین یک طرح درس خوب لازم و ضروری است:

1- موضوع یا عنوان درس عنوان درس باید به طور دقیق نوشته شود؛ مثلاً اگر عنوان درس را «دماسنج» بگذاریم، عنوان گویایی نیست، بلکه بهتر است بنویسیم: «چگونه می توان از دماسنج استفاده کرد» یا «طریقه ی استفاده از دماسنجها». معلم هر اندازه به تجزیه و تحلیل موضوعات مسلط باشد بهتر می تواند برای آن، عنوان مناسب انتخاب کند.
2- تعیین و نگارش عناوین فرعی یا رئوس مطالب پس از تعیین و نوشتن موضوع درس، طراح باید عناوین فرعی موضوع درس را مشخص سازد، ترتیب و توالی مناسب عناوین فرعی همواره باید مورد توجه قرار گیرد. عناوین فرعی، بهترین راهنمای نگارش هدفهای جزئی است؛ زیرا براساس هر عنوان فرعی می توان یک هدف جزئی نوشت.
3- نوشتن هدف کلی درس نوشتن هدف کلی یک جلسه تدریس، همانند هدف کلی یک دوره ی آموزشی است؛ اما در قالب یک موضوع محدود، تحقق مجموع هدفهای کلی جلسات باید موجب تحقیق اهداف کلی دوره شوند. به عبارت دیگر اهداف کلی هر جلسه ی تدریس، عناصر یا مراحل رسیدن به اهداف کلی دوره را مشخص می کنند. در نوشتن هدف کلی هر جلسه نیز معمولاً از افعال کلی استفاده می شود. ذکر شرایط و معیار در این نوع از اهداف ضرورتی ندارد.
4- نگارش و تنظیم هدفهای جزئی درس ساده ترین راه نوشتن اهداف جزئی یک درس، این است که براساس هر موضوع فرعی یک هدف جزئی نوشته شود. ماهیت اهداف جزئی همانند هدف کلی درس است؛ اما در قالب موضوعی ریزتر و محدودتر. به عبارت دیگر، هدفهای جزئی درس، اهداف زیرمجموعه هدف کلی درس می باشند. دقت در نوشتن اهداف جزئی و تنظیم درست توالی آن، می تواند موجب نظم بیشتر فعالیت های آموزشی شود و در نهایت، تحقق هدف کلی را تضمین نماید.
5- نگارش و تنظیم هدفهای رفتاری درس پس از نوشتن هدفهای جزئی، طراح باید هدفهای جزئی را تبدیل به هدفهای رفتاری نماید. هدفهای رفتاری هر جلسه تدریس باید با توجه به شرایط، ضوابط و امکانات متناسب با سطوح مختلف حیطه های یادگیری تنظیم شود. سپس براساس سلسله مراتب از آسان به مشکل و یا به صورت پیش نیاز و پس نیاز مرتب گردد. در هدفهای رفتاری: عملکرد (نوع رفتار)، شرایط و معیار دقیقاً باید مشخص شود.
6- تعیین رفتار ورودی دانش آموزان پس از نوشتن هدفهای رفتاری درس، رفتار ورودی دانش آموزان یا پیش نیازهای تحقق هدفهای رفتاری باید مشخص شوند. گروهی معتقدند که ابتدا باید رفتارهای ورودی دانش آموزان در بررسی، مشخص و سپس هدفهای رفتاری نوشته شوند. چنین رویکردی در نظامها یا دوره هایی صادق است که محتوا و کتاب مشخصی ارائه نشده باشد و معلم کاملاً در انتخاب و سازماندهی مطالب درسی آزاد باشد. در نظام آموزشی ایران به دلیل متمرکز بودن، اجرای چنین پیشنهادی تقریباً غیرممکن است.
7- ارزشیابی تشخیصی اغلب سؤال می شود که معلمان چگونه می توانند اطلاعات پیش نیاز یا رفتار ورودی دانش آموزان را تشخیص دهند؟ این امر توسط ارزشیابی تشخیصی ممکن می باشد. معلم بر اساس تخصص و مهارتی که دارد باید ابتدا رفتار ورودی را پیش بینی کند و سپس براساس دانش پیش نیاز درس مورد تدریس، سؤالهایی طرح نماید. سؤالهای طرح شده باید در ستون ارزشیابی طرح درس نوشته شود. این سؤالها قبل از تدریس باید از دانش آموزان پرسیده شوند، تا وجود یا عدم وجود پیش نیاز مشخص شود. در صورت عدم تسلط دانش آموزان بر پیش نیاز درس مورد تدریس، مخصوصاً زمانی که موضوع درس با موضوعات قبلی و بعدی ارتباط تسلسلی داشته باشد، حتماً باید رفتار ورودی ترمیم گردد.

سوالات نگارش سوم ابتداییمجموعه نمونه سوال نگارش سوم ابتدایی نوبت اول

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه اول):

دلبندم ! هرکلمه را درجای خود قرار بده

با دّقت- لبخند- حیوانات

معلم با --------- وارد کلاس شد.
ماباید با --------- مهربان باشیم .
بچه خرگوش ها -------- به حرف دوستانشان گوش می دادند .

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه دوم):

7-باتوجه به کلمه های داده شده جمله هارا تغییر بده و بنویس.

دانش آموزان مدرسه ی خدیجه کبری،شاگردان منظم و درس خوانی هستند.

الف) سال گذشته
ب) سال آینده

8- به سوال های زیر پاسخ بده.

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه سوم):

8-عزیزم جمله ی گفتاری زیر را به نوشتاری تبدیل کن.

مامانم منو فرستاده نون بخرم.---------------
کتاب رو توی کتابخونه گذاشتم. ------------------

  نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه چهارم):

2-هر کلمه را با علامت مناسب جمع ببندید و یک بار دیگر کلمه را بنویسید.(ات-ها-ان)

لحظه

کتاب

درخت

خاطره

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه پنجم):

مانند نمونه کامل کن.

منظر ---->خوش منظر

خط -----> 

اخلاق ----->

8مرتب کن.

هستم -واقعا- زرنگی- حلزون- من

مجموعه نمونه سوال نگارش سوم ابتدایی نوبت دوم

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه اول):

2-با کلمات داده شذه جاهای خالی را پر کنیذ. ( من -تو -او -ما -شما- آنها )

..............  به مدرسه می روم.

........... به مدرسه رفت.

.............. به مدرسه رفتیم.  

.............. به مدرسه رفتند.

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه دوم):

5-کامل کن .

..................... درخت گردو کاشتم .

 ما به اردو ......................... .    

 تو دیروز درس ...................

 ...................... فوتبال بازی کردید.

 آن ها کلاس را تمیز .............................

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه سوم):

1) معنی هر یک از واژه های زیر را بنویسید.

سماط(........)

فروغ(........)

 فقیر(........)

منتظر(........)

عظمت(........)

 نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه چهارم):

-در جاهای خالی استفاده از کدام علامت های نگارشی مناسب است؟
پدر گفت.........((من او را دیدم.....)) ولی آیا کاری با او داشتی...........

الف). .  ؟

ب) ؟  0  :

ج) :  .  ؟

   د) !  .  ؟

نمونه سوال نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه پنجم):

6) این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی با هر شکل آن جمله بساز.
دم :
ده:

7) جملات نا مرتب را مرتب کن .
الف) پاکی ها – سرزمین – دلیری ها- و - تو- هستی – ای ایران.
ب) را- بیاموز – راز- ای – خوشبختی – و –حکیم – پیروزی – به – من .